Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3407889
(11)  Číslo patentu  37846 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17771285.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3407889 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662313629 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4985  A61K 31/5383  A61K 31/519  A61P 25/28  A61P 25/18  A61P 25/24  A61P 25/00  A61K 45/06  C07D 471/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/024137 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/165843 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intra-Cellular Therapies, Inc.; 430 East 29th Street, Suite 900, New York, NY 10016; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YAO, Wei; Intra-Cellular Therapies Inc. 430 East 29th Street Suite 900, New York, New York 10016; US;
LI, Peng; Intra-Cellular Therapies Inc. 430 East 29th Street Suite 900, New York, New York 10016; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Organické zlúčeniny a ich použitie na liečenie alebo prevenciu chorôb centrálneho nervového systému 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.03.2022 
   Maximálna platnosť do  24.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3407889
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3407889
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 12.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 12.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2021 Typ Odoslané
EP 3407889
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku