Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3509811
(11)  Číslo patentu  39232 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17768053.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.09.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3509811 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016116742 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.07.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29B 17/02  B29K 23/00  B29L 31/00  B29B 17/04  B29K 105/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/072420 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/046578 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH; Frankfurter Straße 720-726, 51145 Köln (Porz-Eil); DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HEYDE, Michael; 51427 Bergisch Gladbach; DE;
SCHWARZ-HILGENFELD, Ines; 51061 Köln; DE;
WIETHOFF, Stefan; 50189 Elsdorf; DE;
RAMSEL, Anna; 50825 Köln; DE;
RABANIZADA, Nabila; 50969 Köln; DE;
BORCHERS, Bryan-Cody; 52525 Heinsberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob výroby polyolefínových recyklátov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.09.2023 
   Maximálna platnosť do  07.09.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3509811
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3509811
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.08.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3509811
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 31.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.02.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.05.2022 Typ Odoslané
EP 3509811
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku