Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3429596
(11)  Číslo patentu  40805 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17767683.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3429596 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662310364 P, 201662355382 P, 201662396140 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.03.2016, 28.06.2016, 17.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/7064  A61K 31/7068  A61K 31/708  C07H 19/11  C07H 19/213   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/023093 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/161349 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Immune Sensor, LLC; 2110 Research Row Suite 610, 752 35 Dallas, Texas; US;
The Board of Regents of The University of Texas System; 201 West 7th Street 6th Floor, 787 01 Austin, TX; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHONG Boyu; 700 Krohn Court, 750 38 Irving, Texas; US;
SUN Lijun; 8820 Southwestern BoulevardApt. 1102, 752 06 Dallas, Texas; US;
WEI Qi; 4538 Glenwick Lane, 752 05 Dallas, Texas; US;
DAI Yuanwei; 5720 Forest Park RoadApt. 2302, 752 35 Dallas, Texas; US;
CHEN Chuo; 3483 McFarlin Boulevard, 752 05 Dallas, Texas; US;
CHEN Zhijian; 3453 Purdue Avenue, 752 25 Dallas, Texas; US;
SHI Heping; 8820 Southwestern Blvd, Apt.1102, 752 06 Dalles, TX; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Cyklické dinukleotidové zlúčeniny a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3429596
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3429596
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.03.2023 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3429596
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 25.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.12.2022 Typ Odoslané
EP 3429596
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku