Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3426850
(11)  Číslo patentu  33407 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17764317.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.08.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3426850 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  507972016 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02F 5/10  E02F 5/12  E02F 5/14  E02F 5/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2017/060205 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/045404 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LAYJET Micro-Rohr Verlegegesellschaft m.b.H.; Ebersdorf 230, 8273 Ebersdorf; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUNST, Wolfgang; Panoramagasse 186/1, A-8224 Kaindorf; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na ukladanie káblov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.08.2022 
   Maximálna platnosť do  18.08.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.05.2020 5/2020 SC4A
 
EP 3426850
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 17.08.2020 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 17.08.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3426850
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.01.2020 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.12.2019 Typ Doručené
2a Opis 27.12.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 27.12.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 06.02.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 03.03.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 03.03.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.03.2020 Typ Odoslané
EP 3426850
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku