Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3426243
(11)  Číslo patentu  37926 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17764026.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3426243 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662305930 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 405/14  C07D 401/12  C07D 405/12  C07D 413/12  C07D 491/056  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/021420 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/156165 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Raze Therapeutics, Inc.; 4 Tremont St., Charlestown, MA 02129; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAINOLFI, Nello; c/o Raze Therapeutics Inc. 400 Technology Square 10th Floor, Cambridge Massachusetts 02139; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Inhibítory 3-fosfoglycerátdehydrogenázy a ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.03.2022 
   Maximálna platnosť do  08.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3426243
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3426243
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 13.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 13.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 13.08.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 13.08.2021 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 13.08.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 13.08.2021 Typ Doručené
2a Príloha inde neuvedená 13.08.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.08.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zápise zmeny 03.09.2021 Typ Odoslané
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3426243
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.09.2021 Raze Therapeutics, Inc. Raze Therapeutics, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku