Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3507355
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17762082.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.08.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3507355 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16186440 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.08.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.07.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12M 1/00  C12M 1/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/071707 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/041863 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Beco Invest B.V.; Fortweg 3, 3992 LX Houten; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EMMINGER, Franz; Steinerweg 2, 2410 Hainburg; AT;
FLUCH, Silvia; Markt 8, 7121 Weiden/See; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Fotobioreaktor a spôsob kultivácie mikrorias 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3507355
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.10.2021 5 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3507355
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 15.10.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 15.10.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 21.10.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 21.10.2021 Typ Doručené
2b Sprievodný list 21.10.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.11.2021 Typ Odoslané
EP 3507355
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku