Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3416173
(11)  Číslo patentu  32372 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17756907.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.02.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3416173 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2016104838 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.02.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  RU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.12.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21F 9/12  B01D 39/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/RU2017/000068 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/146611 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Future Resources Capital LLP; 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  REMEZ, Viktor Pavlovich; Pereulok Krasniy 8B-11 Ekaterinburg, Sverdlovskaya obl. 620027; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob čistenia kvapalného rádioaktívneho odpadu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.02.2021 
   Maximálna platnosť do  10.02.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 3416173
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 06.02.2020 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3416173
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.09.2019 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 25.09.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 25.09.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 25.09.2019 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.09.2019 Typ Doručené
3a Opis 13.09.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 13.09.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2019 Typ Odoslané
EP 3416173
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.11.2019 Future Resources Capital LLP Tsyvyan, Vadim Pavlovich
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku