Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3414163
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17750938.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.02.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3414163 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662294622 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.02.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.12.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64D 39/00  B64D 39/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/017602 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/139730 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cobham Mission Systems Davenport LSS Inc.; 2734 Hickory Grove Road, Davenport IA 52804-1203; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HARVEY, Scott; 2734 Hickory Grove Road, Davenport IA 52804; US;
LUND, Matt; 2734 Hickory Grove Road, Davenport IA 52804; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Teleskopická uskladňovacia trubica a otočný hadicový naviják pre systém tankovania paliva umiestnený v úložnom priestore 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3414163
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.08.2021 5 199,00 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 05.08.2021 5 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3414163
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 17.05.2021 Typ Doručené
1a Opis 17.05.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 17.05.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 28.05.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 03.06.2021 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.08.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 09.08.2021 Typ Doručené
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 07.09.2021 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 07.09.2021 Typ Interné listy
7 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.10.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 11.10.2021 Typ Doručené
8 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.10.2021 Typ Platba
EP 3414163
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku