Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3414376
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17750556.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.01.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3414376 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662292496 P, 201715412170 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.02.2016, 23.01.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.12.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D03D 15/513   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/014647 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/139085 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PBI Performance Products, Inc.; 9800-D Southern Pine Boulevard, 282 73 Charlotte, NC; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHIELS Brian, P.; 10027 Woodview Circle, 282 77 Charlotte, NC; US;
HESS Diane, B.; 2383 Jefferson Avenue, 280 56 Gastonia, NC; US;
LAWSON William, L.; 7801 Pemswood Street, 282 77 Charlotte, NC; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Textília obsahujúca PBI-p vlákno 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3414376
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3414376
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3414376
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 08.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2022 Typ Odoslané
EP 3414376
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku