Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3515654
(11)  Patent Number  37889 
(96)  European Application Number  17749443.2 
(96)  European Application Date  07.08.2017 
(97)  European Patent Number  3515654 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  09.06.2021 
(31)  Priority Number  16190620 
(32)  Priority Date  26.09.2016 
(33)  Country or Authority of Priority  EP 
(97)  European Application Publication Date  31.07.2019 
(45)  European Patent Translation Publication Date  13.10.2021 
(51)  International Patent Classification  B23K 26/402  B32B 17/10  C03B 33/07  B23K 26/364  B23K 103/16  B23K 103/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2017/069939 
(87)  International Publication Number  WO 2018/054595 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Inventor(s)  YEH, Li-Ya; An der Vogelstange 6, 52511 Geilenkirchen; DE 
(74)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Title  Zariadenie a spôsob na výrobu štruktúrovaného funkčného povlaku na ohýbanej sklenenej vrstve 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  07.08.2022 
   Patent in Force maximum until  07.08.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3515654
S/N Fee Title Date Year Fee
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.07.2021 5 99,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3515654
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.08.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 12.08.2021 Type Delivered
1b Plná moc 12.08.2021 Type Delivered
1c Opis 12.08.2021 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.08.2021 Type Payment
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2021 Type Sent document
EP 3515654
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku