Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3408287
(11)  Číslo patentu  40318 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17745087.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.01.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3408287 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662289030 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.01.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/475  G01N 33/487  C12Q 1/68  A61P 27/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/015643 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/132673 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Washington University; One Brookings Drive, 631 30 St. Louis, Missouri; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  APTE Rajendra S.; One Brookings Drive, 631 30 St. Louis, Missouri; US;
YOSHINO Jun; One Brookings Drive, 631 30 St. Louis, Missouri; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  GDF15 pri glaukóme a spôsoby jeho použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.01.2023 
   Maximálna platnosť do  30.01.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3408287
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 09.08.2022 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3408287
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.01.2023 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3408287
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 05.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 05.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.08.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 08.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.10.2022 Typ Odoslané
EP 3408287
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku