Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3417825
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17743775.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.01.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3417825 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201600070 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.01.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.12.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 50/36  A61L 2/07  B09B 3/00  B32B 27/32  B65F 1/00  B65F 7/00  A61B 50/00  A61L 2/26  A61B 50/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/ES2017/070046 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/129848 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Steriale Sociedad Anonima; Travesía del Santísimo, 7, 18600 Motril, Granada; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Belda Mora, Juan Manuel; Calle Felipe IV, 5, 03450 Banyeres e Mariola (Alicante); ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém na uloženie sanitárneho odpadu s vrecom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3417825
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.04.2021 5 99,50 EUR
2 30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 23.04.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3417825
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.04.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 27.04.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 27.04.2021 Typ Doručené
1c Opis 27.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
EP 3417825
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku