Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3488443
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17743311.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3488443 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2016/067348 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.07.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21178672.8 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/068226 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/015433 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH; An der Goldgrube 12, 551 31 Mainz; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TADMOR, Arbel D.; Am Anger 10, 55294 Bodenheim; DE;
SAHIN, Ugur; Philipp-von-Zabern-Platz 1, 55116 Mainz; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Selekcia neoepitopov ako cieľov špecifických pre ochorenie na liečbu s posilnenou účinnosťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21178672.8 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3488443
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3488443
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 21.09.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 21.09.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 21.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 06.10.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
EP 3488443
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku