Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3472549
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17743106.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3472549 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  500372016 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41A 3/54  F41A 3/12  F41A 3/02  F41A 3/56  F41A 5/02  F41A 5/00  F41A 3/62   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SK2017/050002 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/217939 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lucanský, Ján; Duklianskych hrdinov 22, 911 05 Trencín; SK;
Scooby, A.S.; Strakonická 81, Lahovice, 159 00 Praha 5; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lucanský, Ján; Duklianskych hrdinov 22, 91105 Trencín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Pištoľ s nízko uloženou hlavňou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3472549
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3472549
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 08.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 08.03.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 08.03.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 08.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.04.2021 Typ Odoslané
EP 3472549
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku