Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3484587
(11)  Číslo patentu  38575 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17743070.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3484587 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201612093 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.07.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.01.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 31/00  A61P 31/06  A61K 31/407  A61K 31/7072   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2017/052030 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/011562 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Helperby Therapeutics Limited; 66 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3LH; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COATES, Anthony; Department of Clinical Sciences St George's University of London Cranmer Terrace, London Greater London SW17 0RE; GB;
HU, Yanmin; Department of Clinical Sciences St George's University of London Cranmer Terrace, London Greater London SW17 0RE; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kombinácia obsahujúca zidovudín a karbapeném 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.07.2022 
   Maximálna platnosť do  11.07.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3484587
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3484587
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 14.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 14.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 26.10.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 08.12.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 08.12.2021 Typ Doručené
4b Sprievodný list 08.12.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.12.2021 Typ Odoslané
EP 3484587
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku