Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3481846
(11)  Číslo patentu  37843 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17742595.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3481846 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662359532 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.07.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07J 9/00  A61P 1/00  A61P 25/00  A61K 31/575  A61P 3/00  A61P 3/10  A61P 9/10  A61P 23/00  A61P 25/02  A61P 25/04  A61P 25/08  A61P 25/18  A61P 25/20  A61P 25/28  A61P 27/02  A61P 27/16  A61P 35/00  A61P 1/04  A61P 1/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/041199 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/009867 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sage Therapeutics, Inc.; 215 First Street, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SALITURO, Francesco, G.; 25 Baker Drive, Marlborough, MA 01752; US;
ROBICHAUD, Albert, Jean; 2 Earhart Street 915, Cambridge, MA 02141; US;
MARTINEZ BOTELLA, Gabriel; 17 Parmenter Road, Wayland, MA 01778; US;
HARRISON, Boyd, L.; 9 Wheatston Court, Princeton Junction, NJ 08550; US;
GRIFFIN, Andrew; 232 Rue Barette, L'ile Bizard, Quebec H9C2Y; CA;
LA, Daniel; c/o Sage Therapeutics Inc. 215 First Street, Cambridge, MA 02142; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  24-hydroxysteroly substituované v polohe 11 na použitie v liečbe stavov súvisiacich s NMDA 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.07.2022 
   Maximálna platnosť do  07.07.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3481846
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 09.08.2021 5 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3481846
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 11.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 11.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 11.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2021 Typ Odoslané
EP 3481846
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku