Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3481859
(11)  Číslo patentu  40057 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17742195.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3481859 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662359607 P, 201762467478 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.07.2016, 06.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/71  A61K 38/17   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/067119 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/007597 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfizer Inc.; 235 East 42nd Street, 100 17 New York, NY; US;
INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale); 101, rue de Tolbiac, 750 13 Paris; FR;
Université Côte d'Azur; Grand Château 28 avenue Valrose, BP 2135, 061 00 Nice Cedex 2; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOUZE Elvire; 420 Chemin des darboussières, 066 20 Vallauris; FR;
GARCIA Stéphanie; c/o Therachon SAS2000 route des luciolesLes Algorithmes-Aristote A, 066 10 Biot; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(54)  Názov  Polypeptidy rozpustného receptora 3 fibroblastového rastového faktora (sFGFR3) a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.07.2023 
   Maximálna platnosť do  07.07.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.09.2022 18/2022 SC4A
 
EP 3481859
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3481859
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.04.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3481859
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.09.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 05.10.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 23.03.2023 Typ Doručené
Plná moc 23.03.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.03.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 23.03.2023 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.03.2023 Typ Odoslané
EP 3481859
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku