Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3484547
(11)  Číslo patentu  40030 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17739840.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3484547 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662362808 P, 201762466658 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.07.2016, 03.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 5/20  A61M 5/24  A61M 5/315   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/041081 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/013419 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Eli Lilly and Company; Lilly Corporate Center, 462 85 Indianapolis, IN; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BYERLY Roy Howard; c/o Eli Lilly and CompanyP.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288; US;
MASSARI Rossano; c/o Eli Lilly and CompanyP.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288; US;
PACCIORETTI Davide; c/o Eli Lilly and CompanyP.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Modul na detekciu dávky pre zariadenie na podávanie lieku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.07.2023 
   Maximálna platnosť do  07.07.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.09.2022 18/2022 SC4A
 
EP 3484547
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3484547
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.06.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3484547
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.09.2022 Typ Odoslané
EP 3484547
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku