Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3475288
(11)  Číslo patentu  39127 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17739322.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3475288 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1600389 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  HU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 495/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2017/053721 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/221187 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Richter Gedeon Nyrt.; Gyömröi út 19-21, 1103 Budapest; HU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NEU, József; 1133 Budapest; HU;
SZABÓ, Tamás; 2510 Dorog; HU;
GARADNAY, Sándor; 1037 Budapest; HU 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Proces prípravy vysokočistého prasugrelu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2023 
   Maximálna platnosť do  22.06.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3475288
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.01.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.01.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3475288
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.06.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3475288
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.01.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.05.2022 Typ Odoslané
EP 3475288
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku