Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3652383
(11)  Číslo patentu  40701 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17739260.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3652383 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 15/14  E01F 15/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/067551 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/011424 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wenger, Projekte und Coaching; Morgartenbergstrasse, 6315 Oberärgri; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WENGER Hermann; Morgartenbergstrasse, 6315 Morgarten; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Koncový prvok zariadenia na vymedzenie jazdného pruhu, prechodový systém, spôsob poskytnutia protinárazovej ochrany 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.07.2023 
   Maximálna platnosť do  12.07.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3652383
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3652383
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3652383
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2022 Typ Odoslané
EP 3652383
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku