Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3500593
(11)  Číslo patentu  38466 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17739220.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3500593 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016115246, 201662376059 P, 201662376632 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.08.2016, 17.08.2016, 18.08.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.01.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/725  C07K 14/78   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/066630 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/033291 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Immatics Biotechnologies GmbH; Paul-Ehrlich-Strasse 15, 720 76 Tübingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALTEN, Leonie; Weissdornweg 14 App. 161, 72076 Tübingen; DE;
MAURER, Dominik; Fleinerweg 7, 72116 Moessingen; DE;
WALTER, Steffen; 2901 Wroxton Road, Houston, Texas 77005; US;
BUNK, Sebastian; Gertrud Baeumerstrasse 19/1, 72074 Tübingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  T-bunkové receptory a imunoterapia s ich použitím 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.07.2023 
   Maximálna platnosť do  04.07.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.01.2022 1/2022 SC4A
 
EP 3500593
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.11.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3500593
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.06.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3500593
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 29.10.2021 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.11.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.12.2021 Typ Odoslané
EP 3500593
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku