Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3464748
(11)  Číslo patentu  34768 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17739182.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3464748 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201605378 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 2/96   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/BE2017/000027 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/201589 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Claeys, Stephanie Catharina R.; Theo De Belderlaan 4, 2240 Zandhoven; BE;
Claeys, Laurens Leonard J.; Theo De Belderlaan 4, 2240 Zandhoven; BE;
Claeys, Nausikaä Els P.; Theo De Belderlaan 4, 2240 Zandhoven; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CLAEYS, Eric; Theo De Belderlaan 4, 2240 Zandhoven; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Závesná stena a súprava a spôsob vyhotovenia takejto závesnej steny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.05.2022 
   Maximálna platnosť do  02.05.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
 
EP 3464748
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 08.06.2020 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.04.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3464748
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.07.2020 Typ Doručené
1a Opis 03.07.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 03.07.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 03.07.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 03.07.2020 Typ Doručené
1e Sprievodný list 03.07.2020 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.07.2020 Typ Doručené
2a Opis 08.07.2020 Typ Doručené
2b Plná moc 08.07.2020 Typ Doručené
2c Sprievodný list 08.07.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 21.07.2020 Typ Odoslané
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.07.2020 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.08.2020 Typ Odoslané
EP 3464748
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku