Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3403045
(11)  Číslo patentu  40716 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17738861.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.01.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3403045 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  24360216 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.01.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41J 1/10  F41J 5/048   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/013026 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/123638 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tessel, Natanel; 20b Emek Dotan Street, 4462132 Kfar Saba; IL;
Tessel, Mordechai; 20b Emek Dotan Street, 4462132 Kfar Saba; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tessel Natanel; 20b Emek Dotan Street, 4462132 Kfar Saba; IL;
Tessel Mordechai; 20b Emek Dotan Street, 4462132 Kfar Saba; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Zariadenie na vyhodnocovanie zásahov pre nácvik streľby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.01.2023 
   Maximálna platnosť do  11.01.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3403045
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.11.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3403045
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.01.2023 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3403045
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.11.2022 Typ Odoslané
EP 3403045
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku