Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3484936
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17737603.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3484936 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16179635 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.07.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 18/75  C09D 5/44  C08G 18/08  C08G 18/12  C08G 18/32  C08G 18/42  C08L 33/12  C08L 75/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/067628 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/011311 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF Coatings GmbH; Glasuritstrasse 1, 481 65 Münster; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAUER, Juergen; Paul-Eipper-Weg 9, 82166 Gräfelfing; DE;
EIERHOFF, Dirk; Glasuritstr. 1, 48165 Muenster; DE;
FECHTNER, Katharina; Glasuritstr. 1, 48165 Muenster; DE;
REUTER, Hardy; Glasuritstr. 1, 48165 Muenster; DE;
BUERMANN, Marita; Glasuritstr. 1, 48165 Muenster; DE;
SCHWARZ, Joerg; Glasuritstr. 1, 48165 Muenster; DE;
WILM, Patrick; Glasuritstr. 1, 48165 Muenster; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Vodný základný lak a výroba viacvrstvových lakovania za použitia základného laku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3484936
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3484936
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2021 Typ Doručené
1a Opis 24.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 24.11.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 24.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.11.2021 Typ Platba
EP 3484936
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku