Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3484730
(11)  Číslo patentu  40170 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17736639.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3484730 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16179616 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.07.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60C 19/08  D02G 3/44  B60C 5/14  D02G 3/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/066537 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/011001 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NV Bekaert SA; Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VERSTRAETEN Steve; Zuidervelodroom 62, 2018 Antwerpen; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Elektricky vodivé nite 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.07.2023 
   Maximálna platnosť do  04.07.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.10.2022 19/2022 SC4A
 
EP 3484730
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3484730
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 01.07.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3484730
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.09.2022 Typ Odoslané
EP 3484730
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku