Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3474858
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17735455.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3474858 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20161073 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/616  A61K 47/12  A61J 3/07  A61K 9/48  B65D 81/32  B65D 51/28  A61P 9/10  A61J 1/20  A61K 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21169653.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017065970 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/002124 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Asamedic AS; P.O. Box 474 Bedriftssenteret, 1411 Kolbotn; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FREDRIKSON, John Bjørn; Heggebærvegen 12, 2409 Elverum; NO 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Dvojzložková kompozícia obsahujúca kyselinu acetylsalicylovú 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21169653.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3474858
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3474858
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 16.11.2021 Typ Doručené
1b Opis 16.11.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 22.11.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 22.11.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3474858
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku