Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3469298
(11)  Číslo patentu  40543 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17733991.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3469298 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016110770, 102016121372 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.06.2016, 08.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41H 7/03  F41H 5/02  B60H 1/00  B60H 1/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/064293 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/216109 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rheinmetall Landsysteme GmbH; Heinrich-Ehrhardt-Strasse 2, 293 45 Unterlüss; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ECKHOFF Detlev; Fellhusen 2, 242 38 Selen; DE;
LEPTHIEN Dirk; Am Steinkamp 24, 242 14 Blicksted; DE;
LEIBER Florian; Saarbrückenstraße 20, 241 14 Kiel; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Vozidlo s chladiacim zariadením hnacieho mechanizmu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.06.2023 
   Maximálna platnosť do  12.06.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3469298
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3469298
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3469298
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.11.2022 Typ Odoslané
EP 3469298
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku