Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3463281
(11)  Číslo patentu  40548 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17733738.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3463281 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16020210 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/12  A61P 43/00  A61P 11/08  A61K 9/00  A61P 11/00  C07K 7/64   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/025157 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/207118 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Spexis AG; Hegenheimermattweg 125, 4123 Allschwil; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRUIJNZEEL Piet; Wim Sonneveldlaan 241, 3584 ZS Utrecht; NL;
ZIMMERMANN Johann; Konigsbergerstrasse 9, 793 79 Mullheim; DE;
BARTH Philip; Bernoullistrasse 10, 4056 Basel; CH;
CHEVALIER Eric; 10 Rue de l'École, 684 40 Steinbrunn-le-Bas; FR;
LUDIN Christian; Im Drissel 24, 4104 Oberwil; CH;
KELLER Manfred; Neunkirchnerstrasse 60, 813 79 München; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Beta-vlásenkové peptidomimetikum s inhibičnou aktivitou elastázy a jeho aerosolové dávkové formy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.05.2023 
   Maximálna platnosť do  31.05.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3463281
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3463281
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3463281
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.10.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 05.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 05.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.11.2022 Typ Odoslané
EP 3463281
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku