Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3463981
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17732505.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3463981 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1600852 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60Q 3/208   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2017/051294 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/203175 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERARD, Mathieu; 3 rue Germaine Tailleferre - Bâtiment B, 75019 Paris; FR;
DELRIEU, Olivier; 12 rue du Pavillon, 91360 Epinay Sur Orge; FR;
BAUERLE, Pascal; 2A rue Pasteur, 80700 Roye; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst. 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Posuvná strecha vozidla z vrstveného skla, vozidlo zahŕňajúce toto sklo a jeho výroba 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3463981
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3463981
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 20.09.2021 Typ Doručené
1b Patentové nároky 20.09.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 20.09.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 20.09.2021 Typ Doručené
1e Sprievodný list 20.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2021 Typ Odoslané
EP 3463981
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku