Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3463867
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17730850.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3463867 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1654732 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 17/10  C03C 27/12  F21V 33/00  B60K 35/00  B60Q 1/52  B60Q 3/208  B60Q 9/00  G09F 13/22  G09F 13/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2017/051193 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/203132 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAUERLE, Pascal; 2A rue Pasteur, 80700 Roye; FR;
GILLESSEN, Stephan; Breslauerstrasse 27, 52477 Alsdorf; DE;
BRIS, Jean-Jacques; 5 Impasse de la Vie du Chêne, 71620 Bey; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Zasklenie so svetelnou signalizáciou, vozidlo obsahujúce takéto zasklenie a jeho výroba 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3463867
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3463867
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 13.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 13.09.2021 Typ Doručené
1c Opis 13.09.2021 Typ Doručené
1d Patentové nároky 13.09.2021 Typ Doručené
1e Výkresy 13.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.09.2021 Typ Platba
EP 3463867
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku