Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3458521
(11)  Číslo patentu  40491 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17729174.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3458521 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20165414 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 91/00  C10G 3/00  C10L 1/04  C10M 177/00  C10G 65/04  C10G 45/58  C09D 7/00  C09D 7/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2017/050374 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/198905 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Neste Corporation; Keilaranta 21, 021 50 Espoo; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RÄMÖ Virpi; 061 01 Porvoo; FI;
NYMAN Tomi; 061 01 Porvoo; FI;
ESKOLA Tanja; 061 01 Porvoo; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Kompozícia obsahujúca parafíny a spôsob výroby tejto kompozície 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.05.2023 
   Maximálna platnosť do  16.05.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3458521
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3458521
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3458521
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 31.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.09.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 13.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.10.2022 Typ Odoslané
EP 3458521
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku