Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3463432
(11)  Číslo patentu  36114 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17728095.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3463432 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2016/062085 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/48  A61K 47/02  A61K 47/26  A61K 31/405  A61K 31/506  A61K 47/18  A61K 8/19  A61K 8/39  A61K 8/49  A61K 8/66  A61K 9/00  A61Q 19/08  A61P 5/00  A61P 13/00  A61P 19/00  A61P 25/00  A61P 27/02  A61P 29/00  A61P 19/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/062785 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/203038 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ipsen Biopharm Limited; Unit 9, Ash Road Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF; GB;
Nestlé Skin Health SA; Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JARSTAD, Anders; Bernadottevägen 1 L, 756 48 Uppsala; SE;
FRIIS, Anna; Danmarks-Berga 57, 755 98 Uppsala; SE;
STAHL, Ulf; Solrosgatan 9, 75324 Uppsala; SE;
GURELL, Ann; Karlbergsvägen 71 B, Igh 1201, 113 35 Stockholm; SE;
AGREN, Barbro; Ytterocke 212, 830 02 Mattmar; SE;
EDSTROM, Emilia; Oslogatan 61, 75264 Uppsala; SE;
PICKETT, Andrew; Hålsomsvägen 35, 757 57 Uppsala; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP, s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kvapalné formulácie neurotoxínu stabilizované tryptofánom alebo tyrozínom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.05.2021 
   Maximálna platnosť do  26.05.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.02.2021 03/2021 SC4A
 
EP 3463432
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3463432
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.01.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 04.01.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 04.01.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 04.01.2021 Typ Doručené
1d Opis 04.01.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.01.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.01.2021 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 03.05.2021 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Typ Doručené
4b Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 03.05.2021 Typ Doručené
EP 3463432
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku