Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3455625
(11)  Číslo patentu  35634 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17726208.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3455625 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2016/060897 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/50  G01N 33/68  G01N 33/53   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/061196 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/194610 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH; An der Goldgrube 12, 551 31 Mainz; DE;
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH; Freiligrathstrasse 12, 551 31 Mainz; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VORMEHR, Mathias; Alexander-Diehl-Straße 10, 55130 Mainz; DE;
SAHIN, Ugur; Philipp-von-Zabern-Platz 1, 55116 Mainz; DE;
SCHRÖRS, Barbara; Kapellenstr. 34, 55124 Mainz; DE;
LÖWER, Martin; Franziska-Kessel-Strasse 61, 55131 Mainz; DE;
BOEGEL, Sebastian; Bergstraße 13, 67823 Obermoschel; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Spôsoby predpovedania vhodnosti neoantigénov na imunoterapiu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.05.2022 
   Maximálna platnosť do  10.05.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 01/2021 SC4A
 
EP 3455625
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.05.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3455625
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.10.2020 Typ Doručené
1b Opis 19.10.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.11.2020 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 06.11.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 18.11.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 18.11.2020 Typ Doručené
4b Plná moc 18.11.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.11.2020 Typ Odoslané
EP 3455625
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku