Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3607159
(11)  Číslo patentu  37959 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17726006.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3607159 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05B 47/06  G07C 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2017/050239 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/185360 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Abloy Oy; Wahlforssinkatu 20, 801 00 Joensuu; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KURKI, Antti; Sulkanurkka 3, 82220 Niittylahti; FI;
HAVUKAINEN, Pauli; Alinanpolku 4, 80400 Ylämylly; FI;
DAUBITZ, Matthias; Königstrasse 8, 14163 Berlin; DE;
WAHL, Markus; Paul Lange Beystrasse 48, 14476 Potsdam Fahrlan; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Valcová vložka zámku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.04.2022 
   Maximálna platnosť do  04.04.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3607159
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3607159
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 18.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.08.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 26.08.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
3b Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 3607159
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku