Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3452001
(11)  Číslo patentu  36059 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17725323.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3452001 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1654048, 1753755 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.05.2016, 28.04.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR, FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61J 1/03  A61J 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2017/051044 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/191405 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Distraimed; 440 rue de l'Ormière Zone Artisanale de l'Ormière, 31380 Montastruc-la-Conseillere; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FOUBET, Grégory; 9 rue Pharaon, 31000 TOULOUSE; FR;
FOUBET, Michel; 58ter chemin de Bellevue, 31240 Saint-Jean; FR;
FOUBET, Olivier; 8 impasse des Fauvettes, 82710 BRESSOLS; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob balenia pevných liekov, zariadenie na skladovanie a distribúciu takých liekov a spôsob distribúcie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.05.2022 
   Maximálna platnosť do  02.05.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.02.2021 03/2021 SC4A
 
EP 3452001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.04.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3452001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 15.12.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 15.12.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.12.2020 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 31.12.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 14.01.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 14.01.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.01.2021 Typ Odoslané
EP 3452001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku