Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3463837
(11)  Číslo patentu  40296 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17724776.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3463837 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016209910 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29D 30/06  B29C 33/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/060853 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/211516 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Continental Reifen Deutschland GmbH; Vahrenwalder Str. 9, 301 65 Hannover; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HASSELLÖF Magnus; Bürgermeister-Bormann-Weg 7, 309 66 Hemmingen; DE;
DZICK Jürgen; Altes Dorf 40, 309 26 Seelze; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Odvzdušňovacia jednotka pre vulkanizačnú formu pneumatikového plášťa vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2023 
   Maximálna platnosť do  08.05.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3463837
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3463837
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3463837
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.10.2022 Typ Odoslané
EP 3463837
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku