Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3433912
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17724741.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3433912 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016111702 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02B 1/01   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2017/100313 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/001406 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rittal GmbH & Co. KG; Auf dem Stützelberg, 35745 Herborn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  REUTER, Wolfgang; Waldstrasse 39, 56479 Liebenscheid; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Držiak plochého dielu na upevnenie plochého dielu na rámovom stojane skriňového rozvádzača a zodpovedajúci skriňový rozvádzač 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3433912
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3433912
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 19.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 19.10.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 19.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2021 Typ Odoslané
EP 3433912
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku