Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3454994
(11)  Číslo patentu  35301 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17724722.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3454994 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  504372016 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05B 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2017/060123 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/193150 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Joma Kunststofftechnik GmbH; Wolfholzgasse 14-16, 2345 Brunn am Gebirge; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRIES, Rudolf; Laabach 1, 2572 Kaumberg; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Dávkovacie zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.05.2022 
   Maximálna platnosť do  11.05.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3454994
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.05.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3454994
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.09.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 16.09.2020 Typ Doručené
1b Opis 16.09.2020 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 01.10.2020 Typ Doručené
2a Plná moc 01.10.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 06.10.2020 Typ Odoslané
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.10.2020 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.10.2020 Typ Odoslané
EP 3454994
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku