Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3436547
(11)  Číslo patentu  34714 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17724652.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3436547 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662315639 P, 201715473569 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.03.2016, 29.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10B 53/07  C10B 47/18  C10B 47/32  C10G 1/00  C10G 1/10  C08J 11/12  G05D 23/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/024872 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/173006 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RES Polyflow LLC; 8584 East Washington Street 304, Chagrin Falls, OH 44023; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHABEL, Jay; 18930 Eastwood Drive, Chagrin Falls, OH 44023; US;
SCHWARZ, Richard A.; 2016 Bridger Road, Akron, OH 44312; US;
GRISPIN, Charles, W.; 50 South Pershing Avenue, Akron, OH 44313; US;
GENCER, Mehmet, A.; 10988 Tanager Trail, Brecksville, OH 44141; US;
HENSEL, Joseph, D.; 1117 Bali Court, Macedonia, Ohio 44056; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsob výroby ropných produktov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.03.2022 
   Maximálna platnosť do  30.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 3436547
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.06.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3436547
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 17.03.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3436547
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 22.06.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2020 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 30.07.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.08.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.08.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 28.06.2022 Typ Odoslané
EP 3436547
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku