Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3464078
(11)  Číslo patentu  37878 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17724492.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3464078 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16020195 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65B 43/52  B65B 61/20  B65B 61/22  B65B 43/10  B65B 43/18  B65B 41/06  B25J 15/06  B65H 3/08  B65G 47/91  B31D 5/00  B25J 15/02  B25J 15/00  B65B 25/14  B65B 5/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/025127 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/202500 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BOBST MEX SA; Route de Faraz 3, 1031 Mex; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRIZZI, Nicolas; Rue Bonne-de-Bourbon 10, CH-1920 Martigny; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Hlava na uchopovanie a skladanie listov preložky, zariadenie na vkladanie preložiek, plniaca stanica a spôsob uchopovania, skladania a plnenia listov preložky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.05.2022 
   Maximálna platnosť do  15.05.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3464078
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3464078
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 16.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 16.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 16.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3464078
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku