Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3448624
(11)  Číslo patentu  34299 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17723258.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3448624 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016005047 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.04.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B24B 39/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/000523 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/186348 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge; Haberlandstrasse 55, 81241 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HAHN, Karlheinz; Meißener Straße 6, 94315 Straubing; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Valčekový leštiaci nástroj 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.04.2022 
   Maximálna platnosť do  25.04.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.12.2022 23/2022 MM4A
 
EP 3448624
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.05.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3448624
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 28.04.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.04.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3448624
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.05.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.05.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 19.05.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.05.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 04.06.2020 Typ Doručené
Plná moc 04.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 04.06.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.07.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 25.07.2022 Typ Odoslané
EP 3448624
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku