Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3454941
(11)  Číslo patentu  36749 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17722748.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3454941 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016108599 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61N 2/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/061036 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/194529 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Muntermann Axel; Karlschmitter Weg 26, 35580 Wetzlar-Nauborn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Muntermann, Axel; Karlschmitter Weg 26, 35580 Wetzlar-Nauborn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Mobilné liečebné zariadenie na liečenie pomocou nukleárnej spinovej rezonancie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.05.2022 
   Maximálna platnosť do  09.05.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 08/2021 SC4A
 
EP 3454941
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.05.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3454941
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 23.03.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 23.03.2021 Typ Doručené
1c Opis 23.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.04.2021 Typ Odoslané
EP 3454941
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku