Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3452485
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17721137.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3452485 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762444669 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.01.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 11/00  C07F 5/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2017060413 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2017191130 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oncoarendi Therapeutics SA; Zwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BLASZCZYK, Roman; Pienista 41c m. 29, 94-109 Lodz; PL;
NOWICKA, Julita; Srebrzynska 3B, 95-070 Wola Grzymkowa; PL;
BOREK, Bartlomiej; Mysliwska 17 m. 20, 93-519 Lodz; PL;
BRZEZINSKA, Joanna; Rysia 14 m. 2, 91-503 Lodz; PL;
GZIK, Anna; Spoldzielcza 16, 99-220 Wartkowice; PL;
DZIEGIELEWSKI, Marek; Wyszynskiego 59 m. 16, 94-047 Lodz; PL;
GOLEBIOWSKI, Adam; 96 Windsor Court, Madison Connecticut 06 443; US;
JEDRZEJCZAK, Karol; Mielczarskiego 4 m. 23, 91-067 Lodz; PL;
MATYSZEWSKI, Krzysztof; Mochnackiego 9/13 m. 37, 93-160 Lodz; PL;
OLCZAK, Jacek; Golebia 1/3 m. 66, 90-340 Lodz; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3452485
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.05.2021 5 100,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3452485
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 3452485
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku