Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3448811
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17720730.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3448811 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201600241 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.04.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01C 1/04  B01J 12/00  B01J 19/08  B01J 19/12  B01J 23/745  B01J 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/059595 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/186613 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Haldor Topsøe A/S; Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kgs. Lyngby; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HØJLUND NIELSEN, Poul Erik; Rolandsvej 5, DK-3480 Fredensborg; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Spôsob nábehového ohrevu konventora na syntézu amoniaku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3448811
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.04.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3448811
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 31.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 31.03.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 15.04.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.04.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.04.2021 Typ Odoslané
EP 3448811
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku