Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3449227
(11)  Patent Number  34221 
(96)  European Application Number  17720672.9 
(96)  European Application Date  27.04.2017 
(97)  European Patent Number  3449227 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  12.02.2020 
(31)  Priority Number  201670282 
(32)  Priority Date  29.04.2016 
(33)  Country or Authority of Priority  DK 
(97)  European Application Publication Date  06.03.2019 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.08.2020 
(51)  International Patent Classification  G01G 19/08  G01G 19/10  B66F 9/075  B66F 9/22  E02F 9/22   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/DK2017/050128 
(87)  International Publication Number  WO 2017/186247 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Tamtron Oy; Vestonkatu 11, 33580 Tampere; FI 
(72)  Inventor(s)  HANSEN, Torben Winther; Buen 16 Lobbæk, 3720 Aakirkeby; DK 
(74)  Attorney(s)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Title  Spôsob stanovenia hmotnosti bremena neseného zdvíhacím prvkom zdvíhacieho zariadenia a vážiace zariadenie 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status   
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  27.04.2022 
   Patent in Force maximum until  27.04.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.12.2022 23/2022 MM4A
 
EP 3449227
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.05.2020 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3449227
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 03.04.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.04.2021 99,50 EUR 5

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3449227
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.05.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 07.05.2020 Type Delivered
Plná moc 07.05.2020 Type Delivered
Sprievodný list 07.05.2020 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.05.2020 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.07.2020 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 26.07.2022 Type Sent document
EP 3449227
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku