Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3449227
(11)  Číslo patentu  34221 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17720672.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3449227 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201670282 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.04.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01G 19/08  G01G 19/10  B66F 9/075  B66F 9/22  E02F 9/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DK2017/050128 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/186247 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tamtron Oy; Vestonkatu 11, 33580 Tampere; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HANSEN, Torben Winther; Buen 16 Lobbæk, 3720 Aakirkeby; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob stanovenia hmotnosti bremena neseného zdvíhacím prvkom zdvíhacieho zariadenia a vážiace zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.04.2022 
   Maximálna platnosť do  27.04.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.12.2022 23/2022 MM4A
 
EP 3449227
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.05.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3449227
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 03.04.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.04.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3449227
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.05.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 07.05.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.05.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.07.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 26.07.2022 Typ Odoslané
EP 3449227
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku