Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3436053
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17719388.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3436053 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662315436 P, 201762457588 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.03.2016, 10.02.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/47  C12N 9/26  A61P 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/024982 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/173060 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amicus Therapeutics, Inc.; 3675 Market Street, 191 04 Philadelphia, PA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHAR Hing; 1 Cedar Brook Drive, 085 12 Cranbury New Jersey; US;
TESLER Sergey; 1 Cedar Brook Drive, 085 12 Cranbury New Jersey; US;
SUNDERLAND Wendy; 1 Cedar Brook Drive, 085 12 Cranbury New Jersey; US;
DILONÉ Enrique; 1 Cedar Brook Drive, 085 12 Cranbury New Jersey; US;
DO Hung; c/o 1 Cedar Brook Drive, 085 12 Cranbury, NJ; US;
GOTSCHALL Russell; 2065 Country Club Drive, 189 01 Doylestown, PA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Formulácie obsahujúce rekombinantnú kyslú alfa-glukozidázu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3436053
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3436053
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3436053
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2022 Typ Odoslané
EP 3436053
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku