Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3436260
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17716969.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3436260 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1652804 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 17/10  B60J 1/00  B60J 10/70  B60Q 3/208  B60Q 3/64   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2017/050678 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/168077 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAUERLE, Pascal; 2A rue Pasteur, 80700 Roye; FR;
HENNION, Alexandre; Résidence du Château - Appartement 10, 60280 Venette; FR;
COUTELLIER, Nicolas; 35 rue des Effaloises, 60150 Thourotte; FR;
KLEO, Christophe; 17 rue Coqueret, 60350 Attichy; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Laminovaný sklenený panel obsahujúci diódu vyžarujúcu svetlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3436260
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3436260
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 06.04.2021 Typ Doručené
1b Patentové nároky 06.04.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 06.04.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
1e Sprievodný list 06.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2021 Typ Platba
EP 3436260
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku