Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3490871
(11)  Číslo patentu  35295 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17716843.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3490871 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202016104192 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.07.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62B 3/00  B62B 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/058356 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/019437 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych GmbH & Co. KG; Hartmannstrasse 8, 44147 Dortmund; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHÖBEL, Uwe; Roggenweg 5, 58730 Fröndenberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prepravný vozík so závesným zariadením 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.04.2022 
   Maximálna platnosť do  07.04.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3490871
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 06.04.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3490871
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.09.2020 Typ Doručené
1a Opis 10.09.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2020 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 22.09.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 22.09.2020 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.10.2020 Typ Odoslané
EP 3490871
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku