Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3455539
(11)  Číslo patentu  36206 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17716518.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3455539 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016108584 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 58/06  B05D 7/22  C04B 28/06  C04B 111/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/058311 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/194248 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Duktus (Production) GmbH; Sophienstraße 52-54, 35576 Wetzlar; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KARAU, Friedrich Wilhelm; Solmserstraße 5, 35578 Wetzlar; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Rúra a spôsob zhotovovania rúry 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.04.2022 
   Maximálna platnosť do  06.04.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.02.2021 04/2021 SC4A
 
EP 3455539
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 06.04.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3455539
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 21.12.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 21.12.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.12.2020 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 20.01.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 02.02.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 02.02.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.02.2021 Typ Odoslané
EP 3455539
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku